New! Dice Roller is Installed • Ïðèâåò ïàðíè.   
  Î÷åíü õî÷åòñÿ ïîäèñêóòèðîâàòü íà òåìó ñîôòà.   
  Êòî êàêèå çíàåò ñàéòû ñ áåñïëàòíûì ñîôòîì: ïðîãðàììàìè, âàðåçíèêîì?


 • '10

  Rolls: 3@1 2@2 7@3 5@4; Total Hits: 43@1: (5, 6, 6)2@2: (1, 4)7@3: (6, 5, 4, 1, 6, 5, 6)5@4: (6, 5, 5, 2, 1)


 • '10

  Rolling 6d6:
  (1, 2, 3, 4, 5, 5) • …well, testing

  <colon>aaa 2@1 4@2 1@4</colon> • …well :donk: should have read carefully first

  Rolls: 4@1 2@2 1@4; Total Hits: 24@1: (4, 1, 5, 5)2@2: (4, 4)1@4: (3) • Test:

  Rolls: 2@1 2@2 3@4; Total Hits: 52@1: (2, 2)2@2: (2, 2)3@4: (3, 2, 4) • Test: “:“colon”:“dice 5d6”:“colon”:” • Sorry, little mistake. new test <colon>dice 1d6<colon>  :colonRolling 6d6:
  (2, 2, 3, 3, 4, 5)  colon:</colon></colon> • Input ErrorThere was an error in your dice throw: “1d6” is not correct syntax. • :5d5: • Rolling 1d6:
  (2) • Just for fun: Rolls: 1000@5; Total Hits: 8211000@5: (2, 4, 4, 5, 6, 2, 4, 4, 4, 1, 3, 1, 3, 5, 6, 4, 2, 5, 4, 2, 3, 6, 6, 1, 2, 5, 3, 3, 4, 1, 5, 5, 4, 3, 4, 4, 4, 1, 2, 1, 1, 4, 2, 4, 3, 1, 2, 5, 5, 5, 6, 2, 4, 6, 3, 6, 5, 6, 2, 2, 1, 6, 1, 4, 2, 4, 2, 6, 4, 4, 6, 5, 2, 1, 2, 4, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 2, 5, 2, 4, 4, 6, 4, 6, 1, 4, 5, 2, 2, 1, 5, 3, 6, 3, 1, 6, 1, 2, 6, 2, 5, 2, 5, 1, 2, 6, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 2, 4, 2, 3, 1, 6, 4, 3, 1, 3, 5, 6, 5, 6, 5, 5, 1, 5, 1, 6, 6, 5, 6, 1, 4, 1, 4, 2, 4, 5, 4, 6, 2, 5, 3, 3, 5, 1, 5, 5, 3, 4, 5, 1, 4, 4, 5, 4, 2, 6, 3, 2, 4, 3, 3, 2, 4, 6, 3, 1, 4, 1, 1, 6, 5, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 6, 6, 1, 6, 3, 4, 5, 1, 6, 5, 4, 1, 2, 6, 3, 3, 3, 3, 6, 4, 6, 6, 5, 6, 5, 1, 2, 2, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 6, 1, 2, 6, 6, 6, 3, 1, 2, 2, 4, 5, 5, 6, 4, 2, 6, 4, 6, 5, 2, 1, 1, 3, 5, 4, 6, 2, 1, 3, 5, 6, 4, 1, 5, 3, 1, 1, 4, 2, 3, 1, 6, 1, 6, 4, 2, 5, 2, 2, 4, 4, 2, 4, 6, 1, 2, 6, 2, 2, 2, 1, 2, 5, 1, 6, 2, 1, 1, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 5, 6, 5, 4, 2, 1, 1, 5, 3, 5, 4, 3, 6, 4, 5, 2, 6, 5, 3, 4, 5, 2, 6, 6, 3, 5, 2, 5, 4, 3, 2, 3, 3, 1, 6, 5, 2, 6, 3, 4, 4, 1, 1, 4, 4, 6, 5, 3, 4, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 5, 5, 3, 4, 3, 6, 6, 5, 3, 1, 5, 1, 2, 4, 3, 6, 2, 3, 6, 6, 1, 5, 4, 4, 3, 5, 4, 5, 2, 5, 6, 1, 3, 2, 5, 6, 1, 4, 5, 4, 4, 3, 4, 6, 1, 6, 5, 3, 3, 5, 2, 3, 3, 6, 1, 6, 4, 4, 4, 6, 2, 4, 6, 5, 5, 5, 5, 6, 2, 3, 3, 6, 5, 1, 5, 5, 6, 3, 1, 3, 1, 3, 6, 4, 2, 6, 3, 6, 3, 1, 5, 5, 4, 5, 4, 3, 3, 2, 3, 5, 4, 6, 4, 2, 6, 2, 1, 6, 5, 2, 2, 5, 4, 1, 3, 5, 6, 6, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 3, 4, 6, 5, 6, 2, 4, 3, 2, 1, 5, 1, 3, 5, 6, 1, 1, 1, 6, 4, 1, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 5, 3, 5, 1, 1, 4, 6, 1, 6, 3, 3, 1, 4, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 5, 2, 4, 2, 2, 6, 3, 4, 1, 1, 1, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 6, 4, 1, 6, 5, 2, 1, 5, 3, 5, 1, 1, 6, 3, 6, 2, 6, 6, 2, 1, 5, 3, 3, 2, 4, 5, 4, 1, 3, 1, 1, 3, 5, 2, 3, 3, 4, 3, 2, 6, 1, 2, 6, 6, 4, 6, 2, 4, 5, 3, 5, 4, 6, 1, 5, 4, 5, 3, 4, 2, 3, 5, 5, 1, 6, 1, 4, 3, 3, 5, 3, 4, 6, 3, 3, 4, 2, 4, 2, 6, 1, 6, 4, 1, 6, 2, 4, 5, 5, 2, 1, 1, 6, 6, 2, 5, 6, 5, 2, 3, 4, 4, 6, 4, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 5, 2, 2, 1, 5, 1, 5, 6, 1, 6, 6, 6, 2, 4, 6, 1, 6, 3, 4, 4, 2, 1, 4, 5, 2, 6, 5, 4, 1, 5, 5, 6, 1, 6, 1, 6, 6, 5, 6, 1, 5, 5, 1, 6, 3, 6, 6, 2, 2, 4, 6, 4, 4, 3, 2, 6, 2, 6, 3, 3, 5, 1, 2, 5, 6, 2, 5, 5, 1, 4, 6, 6, 2, 6, 6, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 6, 5, 1, 3, 1, 6, 5, 1, 2, 1, 5, 2, 3, 4, 2, 5, 3, 1, 6, 6, 6, 5, 2, 5, 5, 6, 4, 4, 1, 5, 6, 6, 4, 1, 2, 4, 6, 6, 4, 2, 1, 3, 4, 4, 1, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 4, 1, 4, 3, 5, 4, 6, 2, 5, 5, 2, 4, 2, 3, 6, 6, 2, 6, 3, 4, 6, 6, 1, 3, 1, 5, 5, 3, 4, 6, 6, 2, 1, 4, 4, 5, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 3, 4, 5, 2, 3, 1, 1, 6, 5, 1, 5, 5, 3, 5, 4, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 4, 6, 1, 5, 4, 2, 4, 6, 4, 6, 3, 3, 2, 5, 4, 3, 4, 2, 3, 3, 1, 6, 2, 4, 1, 3, 5, 3, 4, 1, 4, 2, 1, 5, 6, 4, 6, 3, 4, 4, 3, 6, 1, 5, 5, 5, 1, 3, 1, 3, 5, 1, 2, 1, 5, 3, 4, 4, 5, 1, 4, 3, 2, 5, 2, 2, 3, 1, 4, 6, 5, 1, 6, 6, 5, 4, 4, 6, 6, 5, 2, 5, 6, 4, 5, 4, 6, 2, 1, 5, 3, 5, 2, 5, 3, 3, 6, 6, 4, 4, 5, 3, 4, 5, 2, 3, 2, 6, 2, 1, 4, 4, 6, 4, 2, 5, 1, 2, 6, 2, 6, 3, 6, 1, 1, 3, 4, 6, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 6, 5, 4, 1, 5, 6, 2) • more fun:  : 1@2 2@3 3@4 4@5: • Rolls: 10@1 4@2 5@3 2@4; Total Hits: 910@1: (6, 5, 1, 5, 2, 4, 5, 1, 4, 4)4@2: (5, 2, 2, 1)5@3: (5, 3, 5, 1, 5)2@4: (1, 3) • Rolls: 5@1 4@2 3@3 10@4; Total Hits: 135@1: (2, 2, 1, 4, 3)4@2: (3, 2, 1, 6)3@3: (1, 2, 1)10@4: (6, 5, 1, 5, 1, 4, 2, 4, 4, 4) • Rolls: 10@3 8@4; Total Hits: 1310@3: (5, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 5, 4, 6)8@4: (4, 1, 2, 2, 2, 6, 4, 2)
  Rolls: 6@1 7@2 1@4; Total Hits: 66@1: (2, 3, 2, 1, 4, 5)7@2: (4, 1, 2, 1, 5, 2, 4)1@4: (3) • Rolls: 10@3 8@4; Total Hits: 1110@3: (4, 1, 1, 3, 5, 6, 3, 3, 5, 4)8@4: (2, 4, 6, 1, 5, 4, 3, 2)
  Rolls: 6@1 7@2 1@4; Total Hits: 66@1: (4, 4, 3, 1, 1, 1)7@2: (3, 4, 6, 6, 5, 2, 1)1@4: (2) • Rolls: 10@3 8@4; Total Hits: 1010@3: (3, 2, 5, 3, 3, 2, 6, 1, 4, 2)8@4: (6, 6, 5, 3, 6, 5, 4, 2)
  Rolls: 6@1 7@2 1@4; Total Hits: 56@1: (6, 1, 3, 4, 1, 4)7@2: (5, 6, 6, 1, 1, 4, 3)1@4: (3) • Rolls: 10@3 8@4; Total Hits: 1110@3: (2, 4, 1, 4, 3, 6, 3, 1, 5, 5)8@4: (5, 4, 3, 1, 3, 6, 4, 1)
  Rolls: 6@1 7@2 1@4; Total Hits: 86@1: (1, 1, 4, 6, 1, 1)7@2: (5, 5, 4, 2, 2, 1, 3)1@4: (3) • Rolls: 10@3 8@4; Total Hits: 1110@3: (3, 1, 2, 1, 6, 6, 4, 6, 2, 3)8@4: (4, 2, 4, 5, 6, 4, 5, 1)
  Rolls: 6@1 7@2 1@4; Total Hits: 66@1: (2, 4, 4, 4, 5, 5)7@2: (1, 1, 3, 4, 1, 2, 1)1@4: (4) • Rolls: 10@3 8@4; Total Hits: 910@3: (6, 4, 6, 2, 4, 1, 6, 6, 2, 6)8@4: (5, 3, 2, 1, 5, 4, 2, 3)
  Rolls: 6@1 7@2 1@4; Total Hits: 26@1: (4, 3, 5, 5, 2, 1)7@2: (1, 3, 5, 4, 5, 4, 4)1@4: (5) • Rolls: 10@3 8@4; Total Hits: 1010@3: (6, 3, 4, 6, 5, 4, 6, 5, 5, 2)8@4: (2, 2, 1, 2, 4, 2, 2, 1)
  Rolls: 6@1 7@2 1@4; Total Hits: 56@1: (5, 6, 6, 2, 1, 1)7@2: (4, 3, 4, 3, 1, 6, 1)1@4: (1) • Rolling 1d6:
  (6) • test
  attRolls: 9@1 10@3 8@4; Total Hits: 109@1: (3, 5, 4, 3, 2, 4, 2, 2, 4)10@3: (6, 2, 4, 2, 1, 3, 6, 4, 5, 5)8@4: (6, 6, 1, 4, 1, 3, 4, 3) • Testing testing one two!

  :4d6:


Log in to reply
 

20th Anniversary Give Away

In January 2000 this site came to life and now we're celebrating our 20th Anniversary with a prize giveaway of 30+ prizes. See this link for the list of prizes and winners.
Axis & Allies Boardgaming Custom Painted Miniatures
Dean's Army Guys
T-shirts, Hats, and More

Suggested Topics

 • 29
 • 28
 • 224
 • 197
 • 133
 • 59
 • 778
 • 52
I Will Never Grow Up Games
Axis & Allies Boardgaming Custom Painted Miniatures
Dean's Army Guys

69
Online

14.8k
Users

35.5k
Topics

1.4m
Posts